Huisreglement

Tennis- en Padelclub DE JONGE WINGERD VZW – HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.

 1. Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd is gelegen in het gemeentelijk sportcomplex naast de sporthal in Hoeilaart.
 2. Het bestuur stelt conform art.30 van de statuten het huishoudelijk reglement (H.R.) op, geldend voor alle leden en gebruikers van de installaties.
 3. Het H.R. kan door het bestuur gewijzigd worden om aldus een soepele werking van de vereniging op de voet te volgen.
 4. De omgangstaal in de club is Nederlands.

Hoofdstuk 2. Lidmaatschap.

 1. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 12 maanden en begint op 1 april. Lid wordt men door de betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage en na de aanvaarding door het bestuur.
 2. Na betaling van het lidgeld ben je lid van de club en kan je gebruik maken van het on-line reservatiesysteem.
 3. Het bestuur beslist zonder verhaal over de aanvaarding van nieuwe leden. Bij hun toetreding verklaren de leden onvoorwaardelijk de statuten, de reglementen en de beslissingen van de vereniging te aanvaarden en na te leven. Deze statuten liggen ter inzage bij de secretaris en zijn te vinden op de website van De Jonge Wingerd.
 4. Het bedrag van de lidmaatschapsbijdragen wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld voor het begin van het seizoen. De geïnde bijdragen zijn definitief verworven voor de club vanaf 1 april.
 5. Elk lid heeft het recht om gedurende het hele zomerseizoen, dat loopt van 1 april tot 30 september, gebruik te maken van alle tennisterreinen, mits naleving van het onderhavig reglement.

Hoofdstuk 3. Toegang, kleding en gedrag.

 1. Op de tennisbanen is het dragen van reglementaire tenniskleding en tennisschoenen, die ook geschikt zijn voor gravelbanen, verplicht.
 2. De leden, evenals de genodigden en alle begeleidende personen dienen zich steeds     beleefd en hoffelijk te gedragen.
 3. Op en rond de banen zal de grootste netheid heersen. Papieren, lege blikjes of flessen mogen niet achtergelaten worden.

Hoofdstuk 4. Onderhoud van de tennisbanen.   

 1. De tennisbanen en alle bijhorend materiaal (tennis- en sleepnetten, kabels, banken, omheining,enz….) dienen door de leden met de grootste zorg behandeld te worden.
 2. Per spelperiode mag gedurende 55 minuten getennist worden. Tijdens de resterende 5 minuten dienen de spelers hun baan als volgt in orde te brengen :
 • met een sleepnet de gehele oppervlakte van het terrein gelijk maken;
 • bij droogte, het terrein besproeien en de waterslang nadien opbergen;
 • alle niet tot de tennisbaan behorende voorwerpen (flessen, glazen, drinkbekers, papier…) verwijderen
 1. Indien het terrein te nat ligt, mag er niet op gespeeld worden; ieder bestuurslid & uitbater beslist soeverein over de bespeelbaarheid van een terrein.
 2. De schuifzeilen van de tennishal mogen niet geopend worden tijdens het winterseizoen.

Hoofdstuk 5. Verlichting van de terreinen en verwarming van de tennishal

De verlichtingsinstallatie van de terreinen alsook de verwarming van de binnenterreinen worden aan- en uitgeschakeld door de club. Het is de leden niet toegestaan dit zelf te doen.

Hoofdstuk 6. Tennislessen.   

 1. Collectieve lessen worden georganiseerd door de tennisschool met wie de tennisclub een exclusief contract heeft getekend.
 2. Privé-lessen (max 2 lesnemers) zijn in beperkte mate mogelijk. Er dient steeds eens correcte terreinreservatie te zijn. De lesgever is verplicht lid van de club, de lesnemer mag gastspeler zijn maar met een maximum van 3 keer per seizoen.

Hoofdstuk 7. Verzekering en aansprakelijkheid.

 1. De TENNIS VLAANDEREN-lidkaart dekt de burgerlijke verantwoordelijkheid, evenals het risico van persoonlijke ongevallen, zowel op als rond de tennisterreinen.
 2. Bij ongeval, zelfs op verplaatsing, dient men onmiddellijk de secretaris of een bestuurslid te verwittigen van de club waarvoor men bij de TENNIS VLAANDEREN is aangesloten.
 3. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of voor verlies of diefstal van bezittingen van leden of bezoekers tijdens hun aanwezigheid.

Hoofdstuk 8. Allerlei.

 1. Elk lid heeft het recht zijn medeleden aan te manen het huishoudelijk reglement na te leven, en indien nodig, een klacht in te dienen bij het bestuur m.b.t. de niet naleving ervan.        
 2. Bij aanvaarding van de klacht zal het bestuur desgevallend de nodige sancties uitspreken, bvb. een vermaning of schorsing.
 3. Het bestuur mag alle maatregelen nemen die nodig zijn voor de correcte naleving van het huishoudelijk reglement.

Hoofdstuk 9. Vriendschappelijke ontmoetingen en/of officiële tornooien.

Tijdens het zomerseizoen heeft het bestuur de bevoegdheid de banen te reserveren voor vriendschappelijke ontmoetingen, interclub  en/of officiële tornooien. De nodige reservaties hiervoor zullen tijdig gebeuren. Het bestuur stelt de ploegen voor de ontmoetingen samen of machtigt één of meerdere personen hiertoe. 

Hoofdstuk 10. Gebruik van de douches en toiletten.

Tijdens het zomerseizoen zijn douches beschikbaar. De sleutel hiervan ligt in de chalet. De leden kunnen op eenvoudig verzoek aan de barverantwoordelijke de sleutel bekomen en gratis gebruik maken van deze douches.

Hoofdstuk 11. Winterseizoen / wijze van reservaties. 

 1. Vaste uren: de terreinen worden voor de gehele winterperiode (oktober tot en met  maart) vast verhuurd aan één “titularis” per terrein en per uur. De titularis is vrij om zijn medespelers te kiezen; deze medespelers worden ook als winterlid beschouwd. De mails aangaande het wintertennis wordt door de club uitsluitend aan de titularissen gestuurd. Alle winterleden worden geacht het huishoudelijk reglement. te kennen en te aanvaarden. 
 2. Vrije uren: een planning, met de nog beschikbare vrije uren, zal telkens uitgehangen worden is vanaf 1 oktober beschikbaar aan de receptie van de gemeentelijke sporthal. Deze vrije uren kunnen in de sporthal gereserveerd en betaald worden aan de tarieven door het bestuur bepaald. De leden van de club kunnen ook on-line reserveren en per overschrijving betalen

Hoofdstuk 12. Zomerseizoen / wijze van reservaties.

 1. Alle reservaties gebeuren via het on-line reservatiesysteem. Het is te vinden via de link ‘reservatie terrein’ op de website Tennis Vlaanderen. Hiermee kunnen de leden via hun persoonlijke computer reservaties maken. Als lid heb je enkel je TENNIS VLAANDEREN-lidkaartnummer nodig en dien je je persoonlijk paswoord te kennen.
 2. Er kunnen slechts 2 reservaties van 1 uur, tot maximum 7 dagen vooraf, worden gemaakt. Het bestuur kan beslissen om over te gaan naar 1 gelijktijdige reservatie indien het dit nodig acht.
 3. Reservaties met slechts 1 naam zijn niet toegelaten.
 4. De reservaties gebeuren op persoonlijke naam. Reservatie op naam van een familielid of derde is niet toegelaten!
 5. Als een gereserveerd terrein 10 minuten na de aanvang van het speeluur niet bezet is, vervalt de reservatie en komt het terrein vrij voor andere leden.
 6. De verlichting op de buitenterreinen wordt beheerd door de clubhuisuitbater. De clubhuisuitbater kan reservaties van eenzelfde tijdstip naar een ander terrein overbrengen om de verlichtingskost te optimaliseren. Indien bij afwezigheid van de clubhuisuitbater de programmatie niet kan worden gegarandeerd worden deze uren vooraf op het on-line reservatiesysteem verwijderd. Het reserveren van terreinen met verlichting is volledig kosteloos voor de clubleden.
 7. Spelers die een terrein reserveren en niet komen opdagen zonder vooraf te annuleren, krijgen de eerste keer een verwittiging. Bij een 2degelijkaardig voorval volgt een schorsing.

Hoofdstuk 13. Zomerseizoen / wijze van reservaties voor niet-leden.

 1. Het reservatiesysteem zal streng gecontroleerd worden door het bestuur. 
 2. Elk lid kan 1 of meerdere gastspelers uitnodigen maar met een maximum van 3 keer per seizoen. Deze mogelijkheid kan beperkt worden tijdens periodes van drukke bezetting.
 3. Als niet-lid betaal je €10 per uur/terrein  als je met een lid speelt.
 4. In de daluren kan een terrein ook worden verhuurd niet-leden. De prijs hiervoor is €18 per uur per terrein. 
 5. Alle reservaties voor niet-leden moeten op voorhand worden gedaan via het on-line reservatiesysteem (reservatie als gastspeler) of via de uitbater of via een mail naar secretaris@jongewingerd.be

De betaling is contant aan de uitbater of per overschrijving op  het rekeningnummer van de club na het speeluur.

 1. Onrechtmatig gebruik van de tennisterreinen zal worden bestraft met een administratieve boete van 25 euro en bij meervoudige herhaling met een schorsing.